SKAGIT - AT NEWHALEM WHATCOM WASHINGTON 402 48.666670 121.250000