ST MARIES - NEAR SANTA BENEWAH IDAHO 2172 47.176389 116.491667